Mer om måling av egne klimagassutslipp


En av anbefalingene til nettverksmedlemmene er å måle og redusere personlige CO2 utslipp. For dette formålet kan man på nettet finne mange ulike klimakalkulatorer for estimering av personlige klima ”fotavtrykk” (såkalte ”carbon footprint calculators”).

Den første som står angitt på vår hjemmeside er klimakalkulatoren fra ”Klimaløftet” som er regjeringen satsting på klimainformasjon til befolkingen, se: http://klimakalkulatoren.no/klimakalkulatoren/personer.aspx . Den er enkel å bruke og måler godt utslipp på grunn av transport og energiforbruk. Forbruket kartlegges ikke på annen måte enn at man spesifiserer om man forbruker mer enn, det samme som eller under gjennomsnittet i befolkningen.

Vestlandsforsknings har også utviklet en klimakalkulator som er forholdsvis grei å bruke, se: http://vfp1.vestforsk.no/miljokalk/ . Her kalkuleres vårt energiforbruk og CO2-utslipp i følgende hovedgrupper: bosted, mat, transport og fritid. En annen klimakalkulator som også kan brukes finnes på http://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx . Denne er utviklet av en konsultasjonsgruppe ”Carbon Footprints Ltd”. Denne kalkulatoren har følgende hovedgrupper: Oppvarming av bosted, flyreiser, bruk av bil eller motorsykkel, offentlig transport og det som kalles ”secondary footprints” der utslipp fra vårt generelle forbruksmønster kalkuleres. I denne kalkulatoren er utslippene på grunn av generelt forbruk mer spesifisert.

De ulike kalkulatorene gir nokså store forskjeller i totaltallene for CO2 utslipp. Men alle kalkulatorene viser at for en gjennomsnittsnordmann vil nok de største innsparingsmulighetene ligge i reduksjon av reising med fly og privatbil og reduksjon i generelt forbruk. De viser at det er vanskelig å oppnå lave utslippstall om man fortsetter å reise mye med fly! Så for de som ikke allerede har redusert antall flyreiser eller har sluttet å fly, er det vel her, ved siden av å redusere bilbruken, at potensialet for raske reduksjoner er størst.

Advertisement
%d bloggers like this: