Legeforeningens arbeidsgruppe ”Global oppvarming og helse”

I 2008 definerte Legeforeningen helsemessige konsekvenser av klimaendringer som et av de viktigste satsingsområdene foreningen kommer til å jobbe med i de nærmeste årene. Høsten 2008 nedsatte Legeforeningen en arbeidsgruppe ”Global oppvarming og helse”.

Utvalget ble oppnevnt av sentralstyret i desember 2009 for perioden 2010 – 2012 med følgende mandat:

–          å være et rådgivende utvalg for sentralstyret i spørsmål relatert til helsemessige konsekvenser av klimaendringer

–          å følge opp tiltaksplan basert på et utarbeidet grunnlagsdokument i nær dialog med generalsekretær og sekretariatet

–          å følge opp endringer på aktuelle fagfelt gjennom anbefalinger til sentralstyret

Arbeidsgruppen ble oppnevnt av representanter fra fagmedisinske foreninger og yrkesforeninger. Gruppen skulle utarbeide et grunnleggende dokument for Legeforeningens engasjement i klimaendring med tilhørende tiltak for å forebygge klimaendringer og etablere beredskap for å møte de helsemessige konsekvenser både nasjonalt og internasjonalt (jf. pkt. 2 i Dnlf sitt prinsipp- og arbeidsprogram 2009 – 2011).

Våren 2009 avla arbeidsgruppen et grunnlagsdokument for Legeforeningens engasjement i klimaendring. Det ble behandlet på foreningens sentralstyremøte 19.05.2009. Sentralstyret ønsket en videre utredning i form av en tiltaksplan for Legeforeningens klimaengasjement.

Sommeren og høsten 2009 har arbeidsgruppen jobbet videre med tiltaksplanen for Legeforeningens klimaengasjement og det ble lagt fram et forslag i sentralstyremøte 21.10.2009. Det ble besluttet å sende utkastene til tiltaksplanen og det reviderte grunnlagsdokumentet på høring.

Høsten 2009 var det reviderte utkastet med innspill etter høringen lagt fram på sentralstyremøte. Begge dokumentene ble godkjent 21.10.2009. Begge dokumentene finnes på nettside til utvalget: http://www.legeforeningen.no/id/159738.0

Desember 2009 ble arbeidsgruppen ”Global oppvarming og helse” oppnevnt som et rådgivende utvalg for Legeforeningens sentralstyre. Gruppen hadde nedlagt et omfattende og engasjert arbeid og ble videreført som et rådgivende utvalg for sentralstyret for kommende 2 år. Det ble besluttet på sentralstyremøte 3.12.2009 Arbeidsgruppen skulle følge opp tiltaksplan basert på grunnlags­dokument i nær dialog med generalsekretær og sekretariatet, samt følge opp endringer på aktuelle fagfelt i relasjon til helsemessige konsekvenser av klimaendringer gjennom anbefalinger til sentralstyret.

Våren 2010 har utvalget begynt å jobbe med flere tiltak fra tiltaksplanen, bl.a. kartlegging av underforeningenes arbeid med tema helsekonsekvenser av klima- og miljøendringer.

Høsten 2010 gjennomførte utvalget elektronisk undersøkelse som ble sendt til lederne i fagmedisinske foreninger, lokalforeninger og yrkesforeninger. Målet med undersøkelsen var å kartlegge underforeningenes arbeid med tema helsekonsekvenser av klima- og miljøendringer.

Våren 2010 ble utvalget kjent med Helse- og omsorgsdepartementets utredning om miljø­sertifisering av spesialisthelsetjenesten. Sommeren 2010 utarbeidet utvalget et utkast til brev til Helse- og omsorgsdepartementets med innspill til prosessen fra Legeforeningen. Brevet anbefaler at alle helseforetakene i Norge bør miljøsertifiseres, samt anbefaler miljøsertifisering av virksomheter innenfor helsevesenet. Saken ble behandlet av Legeforeningens sentralstyre på møte 24/8. Sentralstyret gav sin tilslutning til utkast til brev til Helse- og omsorgsdepartementets vedrørende prosessen om miljøsertifisering av spesialisthelsetjenesten. September 2010 ble brevet formidlet til Helse- og omsorgsdepartementet med kopi til de regionale helseforetakene. Mer info http://www.legeforeningen.no/id/165902.0

7. oktober 2010 var utvalgets leder Knut Erling Moksnes på et møte med miljø- og utviklingsminister Solheim sammen med Legeforeningens president Torunn Janbu og en representant fra sekretariatet Terje Sletnes. Mer info http://www.legeforeningen.no/id/165898.0

Utvalgets medlemmer:

–          Gunnar Skipenes (leder/ i permisjon), Norsk forening for arbeidsmedisin

–          Knut Erling Moksnes (fungerende leder), Norsk geriatrisk forening, Norsk indremedisinsk forening, Of

–          Guro Steine Letting, Norsk samfunnsmedisinsk forening

–          Lasse Pihlstrøm, Norsk nevrologisk forening, Ylf

–          Linda Nguyen, Norsk Medisinstudentforening

–          Mette Bratt, Norsk Forening for Otorhinolaryngologi, Hode- og Halskirurgi, Of

–          Sekretær: Tatjana Razumova

Henvendelser: tatjana.razumova@legeforeningen.no

Følg Legeforeningens engasjement på utvalgets hjemmeside: http://www.legeforeningen.no/id/159737.0

Advertisement
%d bloggers like this: