Klimabarometeret

Klimabarometeret har mye informasjon om folks holdninger til energi- og klimaspørsmål.

Bakgrunnen for at vi har utviklet TNS Gallups Klimabarometer er det økende fokuset på klimaspørsmål generelt i offentligheten, og på energi spesielt som en nøkkel til å møte klimautfordringene.

Målsetningen for TNS Gallup Klimabarometer er å skaffe til veie tall på befolkningens inntrykk av ulike energikilder, og se hvordan disse endrer seg over tid. Samtidig kartlegger Klimabarometeret holdninger til en rekke energi- og klimapolitiske spørsmål. Resultatene vil være av interesse for alle som jobber med klima- og energispørsmål, fra kraftselskaper, myndigheter, til interessepolitiske organisasjoner.

Klimabarometeret er utviklet og gjennomføres av TNS Gallup.

Her er en link til nettsida til Klimabarometeret

Advertisement
%d bloggers like this: